Ventspils nafta termināls
 
 

Gada pārskats

Vadības ziņojums 2016

Uzņēmuma dibināšana

SIA Ventspils nafta termināls (turpmāk saukta – Uzņēmums) savu darbību uzsāka 2003. gada oktobrī akciju sabiedrības Ventspils nafta koncerna ietvaros, pārņemot AS Ventspils nafta kopš 1961. gada uzkrāto darba pieredzi naftas produktu saņemšanā, uzglabāšanā un pārkraušanā.

Līdz 2007. gada martam Uzņēmums bija 100% AS Ventspils nafta meitas uzņēmums. 2007. gada martā Uzņēmums piereģistrēja jaunu dalībnieku − starptautiskā uzņēmuma „Vitol” meitas sabiedrību Euromin Holdings (Cyprus) Limited, kurš vienlaicīgi ir arī AS Ventspils nafta akciju turētājs. Sabiedrībai Euromin Holdings (Cyprus) Limited piederēja 384 855 Uzņēmuma daļu jeb 49%, bet AS Ventspils nafta – 400 563 daļu jeb 51%.

2010. gada 23. martā mainījās Uzņēmuma dalībnieku sastāvs, Euromin Holdings (Cyprus) Limited pārdodot sev piederošos 49% no Uzņēmuma daļām starptautiskā uzņēmuma Vitol Tank Terminal International meitas sabiedrībai Eurotank Holding Sarl, kas kopš tā brīža tur 49% no Uzņēmuma kapitāla daļām.

Uzņēmums jau četrpadsmit gadus turpina savu darbību, nodrošinot tranzīta pakalpojumus – naftas un dīzeļdegvielas pieņemšanu no cauruļvadiem, dīzeļdegvielas, autobenzīna un citu naftas kravu pieņemšanu no dzelzceļa un no jūras, to uzglabāšanu un pārkraušanu, kā arī sniedzot papildus pakalpojumus, kas tieši saistīti ar iepriekš minēto pakalpojumu nodrošināšanu. Uzņēmums ir lielākais šāda veida uzņēmums reģionā, tā naftas un naftas produktu rezervuāru parks sasniedz 1,2 miljonus kubikmetru, padarot to par lielāko uzņēmumu līdzīgo uzņēmumu vidū Latvijā un kaimiņvalstīs.

2016. gada 31. decembrī Sabiedrības daļu kapitāls ir 86 754 913 EUR, ko veido 86 754 913  parastās daļas ar katras daļas nominālvērtību – 1 EUR.

Uzņēmuma attīstība 2016. gadā

2016. gadā Sabiedrība samazināja pārkraušanas apjomus no 9.2 miljoniem tonnu 2015. gadā līdz 6.9 miljoniem tonnu. Pa dzelzceļu un jūru transportēto produktu pārkraušanas apjomi veidoja 3.5 miljonus tonnu, pa dīzeļdegvielas cauruļvadu – 3.4 miljonus tonnu.

Vienlaikus 2016. gadā Sabiedrība turpināja aktīvu modernizācijas pasākumu realizāciju, optimizējot Sabiedrības darba procesus un procedūras, palielinot darbaspēka efektivitāti un nodrošinot augstāku prasību ieviešanu vides aizsardzības jautājumos, pielāgojoties jaunajiem ekonomiskajiem apstākļiem un tādējādi stiprinot savas pozīcijas vietējā un starptautiskajā tirgū.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Finanšu ministrija (FM) apbalvoja Sabiedrību kā 2016. gada lielāko nodokļu maksātāju lielo nodokļu maksātāju grupā Kurzemes plānošanas reģiona.

Ilgtspējas indeksā Sabiedrība 2016. gadā atkārtoti uzrādījis izcilu rezultātu – Platīna kategorija – un kā Atbildīga biznesa gada iniciatīva “Atbildīgu ideju tirgus 2016” godalgota Sabiedrības Darbuzņēmēju drošības uzlabošanas programma.

CV-Online trešo gadu pēc kārtas apbalvoja Sabiedrību kā “Top Darba devēju Kurzemē”. Latvijas Darba devēju konfederācija piešķīrusi Kurzemes reģiona labākā darba devēja statusu un kā “Ģimenei draudzīgs komersants” Sabiedrību novērtējusi Labklājības ministrija. Savukārt Sabiedrības velosipēdu nodrošinājumu un infrastruktūru atzinīgi novērtējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Eiropas Komisija ar balvu “Draudzīgs velosipēdistiem”.

Vides aizsardzības prasību ietekme

Īstenojot deklarētās vides un kvalitātes politikas mērķus, 2016. gadā SIA Ventspils nafta termināls turpināja pildīt vides pārvaldības programmā iekļautos uzdevumus: tehnoloģisko procesu drošības līmeņa saglabāšanu, funkcionējošās vides monitoringa sistēmas pilnveidošanu, Sabiedrības teritorijā piesārņoto vietu attīrīšanu un atjaunošanu, vienlaikus sekmējot energopatēriņa samazinājumu un attīstot darbinieku un apakšuzņēmēju vides apziņu. Atbilstoši Energoefektivitātes likumam Sabiedrībā ieviesta un uzturēta sertificēta  vides pārvaldības sistēma  (ar papildinājumu), kas ietver energopārvaldības sistēmu. Tās ietvaros identificēti un pasākumu plānā iekļauti energoefektivitātes pasākumi, lai būtiski ietaupītu enerģiju.

Izstrādātās un apstiprinātās Sabiedrības vides pārvaldības programmas mērķis ir nodrošināt vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2016. gadā starptautiskā sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Certification sekmīgi veica sertifikācijas uzraudzības auditu Sabiedrības atbilstībai ISO 9001 un ISO 14001, veicot auditu visās Sabiedrības struktūrvienībās, lai pārliecinātos, ka tā integrētā vadības sistēma atbilst prasībām, ko nosaka vides vadības standarts ISO 14001:2004 un kvalitātes vadības standarts ISO 9001:2008. Papildus ISO 14001 standartam tika novērtēts arī enerģijas izvērtēšanas process Sabiedrībā un piešķirts atbilstošs ISO 14001 standarta paplašinājums, lai izpildītu Eiropas Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti noteiktās prasības. Bureau Veritas Certification sertifikāta derīguma termiņš ir 2018. gada 15. septembris.

Tāpat šajā gadā Sabiedrība atkārtoti apliecināja savu atbilstību 2012. gadā iegūtajai sertifikācijai OHSAS 18001:2007, kas nosaka prasības arodveselības un darba drošības sistēmai Sabiedrībā, sekmīgi izturot Bureau Veritas Certification veikto sertifikācijas uzraudzības pārbaudi. Šī pārbaude apliecināja, ka Sabiedrības vadība turpina uzturēt augsto prasību līmeni un veikt ieguldījumus būtiskajā arodveselības un darba drošības jomā Sabiedrībā. Sertifikāta derīguma termiņš ir 2018. gada 21. oktobris.

Kvalitātes un vides vadības sistēma apliecina Sabiedrības spēju garantēt drošus un efektīvus pakalpojumus tranzīta jomā, vienlaikus ekonomiski pamatotā veidā samazinot Sabiedrības ietekmi uz apkārtējo vidi. Sabiedrības klientiem, sadarbības partneriem, akcionāriem un visplašākajai sabiedrībai ISO un OHSAS sertifikāti apstiprina Sabiedrības procesu sakārtotību un norisi stingri kontrolētos apstākļos, nodrošinot Sabiedrības sniegto pakalpojumu atbilstību sākotnēji izvirzītajām prasībām, kā arī termināļa vadības efektivitātes uzturēšanu un attīstību.

2017. gadā plānotās darbības

Sabiedrības 2017. gada saimnieciskās darbības mērķis ir turpmākā nepārtraukta peļņu nesoša attīstība, nodrošinot konkurētspēju naftas un naftas produktu pārkraušanas pakalpojumu tirgū, kā arī pastāvīgi modernizējot un pilnveidojot Sabiedrības infrastruktūru, saglabāt augstu tehnoloģiskā procesa drošību un mazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Finanšu rādītāji 2013 – 2016

  

Ventspils naftas termināls (VNT) 2016. gadā 2015. gadā 2014. gadā 2013. gadā
Apgrozījums (milj. EUR) 62,85 79,61 76,85 72,9
Bruto peļņa  (milj. EUR) 18,04 17,78 19,2 19,3
Neto peļņa  (milj. EUR) 13,12 14,01 12,2 12,4
Naftas kravu pārkraušanas apjoms (tonnas) 6,9 9,2 10,58 9,64