Ventspils nafta termināls
 
 

Gada pārskats

Vadības ziņojums 2018

Sabiedrība

SIA Ventspils nafta termināls (turpmāk – Sabiedrība) ir divi līdzīpašnieki – 49% uzņēmuma kapitāldaļu pieder Eurotank Holding Sarl, kas ir daļa no starptautiskās termināļu kompānijas VTTI, un 51% pieder Martank, kas ir starptautiska koncerna Vitol meitas uzņēmums. Sabiedrībai ir 1,2 miljonu kubikmetru liela rezervuāru uzglabāšanas platība, kas ir paredzēta jēlnaftas, dīzeļdegvielas un benzīna uzglabāšanai un pārkraušanai.

Uzņēmuma attīstība 2018. gadā

2018. gada naftas produktu pārkraušanas tirgu raksturoja pārmērīgs pieejamu uzglabāšanas termināļu piedāvājums, kas veicināja sīvu konkurenci. Esošajā kontekstā Sabiedrība saglabāja savus ikgadējos pārkraušanas apjomus 6,13 miljonu tonnu līmenī, noturot līdera pozīcijas Ventspils ostā.

Pielāgojoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, Sabiedrība optimizēja savus tehnoloģiskos procesus un procedūras, kā arī uzlaboja tās organizatorisko efektivitāti. 2018. gadā Sabiedrība ir noslēgusi ievērojamu investīciju posmu, uzstādot tvaiku savākšanas iekārtu un paplašinot cauruļvadu infrastruktūru. Tādejādi Sabiedrība ne tikai nodrošināja savas darbības atbilstību jauniem vides aizsardzības noteikumiem, bet arī paplašināja pārkraujamo produktu klāstu un palielināja procesu elastību. Liekot uzsvaru uz ilgtspējīgu attīstību un atbildīgu enerģijas avotu izmantošanu, Sabiedrība ir uzstādījusi saules paneļus, kuri tiek izmantoti elektroenerģijas patēriņa segšanai galvenajā ēkā, konsolidēja ēku izmantošanu un realizēja virkni procesu optimizēšanas projektu. 

Sabiedrība aktīvi darbojas LDDK un LTRK biedrībās, kā arī piedalās Ārvalstu investoru padomē Latvijā (ĀIPL).
Uzņēmuma darbību novērtējušas dažādas valsts un nevalstiskās organizācijas Latvijā un ārzemēs. Ilgtspējas indeksā VNT 2018. gadā ceturto reizi ir iekļuvis Platīna kategorijā un saņēmis apbalvojumu “Labākais darba devējs Kurzemē” no personāla atlases uzņēmuma “CV-Online Latvia”. Kā “Ģimenēm draudzīgu komersantu” VNT novērtējusi Labklājības ministrija, savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Eiropas Komisija piešķīrusi balvu ar nosaukumu "Par videi draudzīgu pārvietošanās veidu veicināšanu". Turklāt VNT ir saņēmis Valsts darba inspekcijas balvu “Zelta ķivere” un galveno balvu nominācijā “Novatoriskais terminālis Krievijā un NVS valstīs: nestandarta risinājumi” stratēģiskā konferencē “Vostock Capital UK Oil Terminal 2018”. Ventspils pašvaldība ir apbalvojusi VNT kā lielāko nodokļu maksātāju transporta un uzglabāšanas nozarē un kā lielāko Ventspils pilsētas lielākajiem iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāju uz 1 nodarbināto.  

Vides aizsardzības prasību ietekme

Īstenojot deklarētās kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības politikas mērķus, 2018. gadā Sabiedrība turpināja strādāt pie pārkraušanas procesā radušos emisiju samazināšanas, tehnoloģisko procesu drošības līmeņa saglabāšanas, esošās vides monitoringa sistēmas pilnveidošanas, vienlaikus sekmējot energopatēriņa samazinājumu un attīstot darbinieku un apakšuzņēmēju vides apziņu. Atbilstoši Energoefektivitātes likumam Sabiedrībā ieviesta un uzturēta sertificēta vides pārvaldības sistēma, tai skaitā energopārvaldības sistēma, kas ir vērsta uz enerģijas . Tās ietvaros identificēti un pasākumu plānā iekļauti energoefektivitātes pasākumi, lai identificētu un realizētu atbildīgā energopatēriņa pasākumus. būtiski ietaupītu enerģiju.

Izstrādātās vides pārvaldības programmas ietvaros Sabiedrība strādā pie vides kvalitātes saglabāšanas un uzlabošanas, kā arī koncentrējas uz dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2018. gadā starptautiskā sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Latvia sekmīgi veica pārsertifikācijas auditu Sabiedrības atbilstībai ISO 9001 un ISO 14001, veicot auditu visās Sabiedrības struktūrvienībās, lai pārliecinātos, ka tajā integrētā vadības sistēma atbilst prasībām, ko nosaka vides vadības standarts ISO 14001:2015 un kvalitātes vadības standarts ISO 9001:2015. Papildus ISO 14001 standartam tika novērtēts arī enerģijas izvērtēšanas process Sabiedrībā un piešķirts atbilstošs ISO 14001 standarta paplašinājums, lai izpildītu Eiropas Padomes Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti noteiktās prasības. Bureau Veritas ISO sertifikāta derīguma termiņš ir 2021. gada 19. decembris.

Tāpat šajā gadā Sabiedrība atkārtoti apliecināja savu atbilstību 2012. gadā iegūtajai sertifikācijai OHSAS 18001:2007, kas nosaka prasības arodveselības un darba drošības sistēmai Sabiedrībā, sekmīgi izturot Bureau Veritas Latvia veikto sertifikācijas uzraudzības pārbaudi. Sertifikāta derīguma termiņš ir 2021. gada 12. marts. Tas ir būtisks indikators, kas apliecina Sabiedrības apņemšanos uzturēt augsto prasību līmeni arodveselības un darba drošības jomā.

Kvalitātes un vides vadības sistēma apliecina Sabiedrības spēju garantēt drošus un efektīvus pakalpojumus tranzīta jomā, vienlaikus ekonomiski pamatotā veidā samazinot Sabiedrības ietekmi uz vidi. Sabiedrības klientiem, sadarbības partneriem, akcionāriem un visplašākajai sabiedrībai ISO un OHSAS sertifikāti apstiprina Sabiedrības atbilstību starptautiski atzītajiem standartiem, un veicina arī turpmāk pilnveidot Sabiedrības vadības sistēmas.

2019. gadā plānotās darbības

Sabiedrības 2019. gada saimnieciskās darbības mērķis ir turpināt pielāgoties kravu plūsmas un apjomu stagnācijai un samazinājumam Baltijas jūras reģionā, un nodrošināt klientiem sniegto pakalpojumu daudzveidību. Pārstāvot tikai vienu no loģistikas ķēdes posmiem, Sabiedrība turpinās pielikt pūles sadarbībā ar citām būtiskākajām ieinteresētajām pusēm, tai skaitā ostām un dzelzceļa pārvadātājiem, lai Ventspils osta saglabātu savas pozīcijas kā pievilcīgs un konkurētspējīgs pārkraušanas centrs Latvijā un Baltijā.

Pēc 2018. gadā realizētajām investīcijām Sabiedrība turpinās meklēt uzlabošanas iespējas, lai saglabātu esošos klientus, sniedzot viņiem pievienotu vērtību. Sabiedrība ieviesis virkni iekšējo projektu saistībā ar procesu optimizēšanu, IT sistēmu standartizāciju, infrastruktūras uzturēšanu un darbinieku attīstību, lai nodrošinātu turpmāko nepārtrauktu peļņu nesošu attīstību tirgus vidē, kurā valda arvien lielāka konkurence. Lai gan pielāgošanai mainīgajam tirgus stāvoklim ir ļoti liela nozīme, Sabiedrības prioritāte joprojām ir saglabāt augstu tehnoloģiskā procesa drošības līmeni un mazināt nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

  

Korporatīvais pārskats par 2017. gada darbību