Ventspils nafta termināls
 
 

Mērķi

Mērķi

 • Attīstīt organizācijas kultūru, kas veicina darbinieku un citu uzņēmuma teritorijā strādājošo veselību un drošību;

 • Uzturēt visaugstāko tehnoloģiskā procesa drošības līmeni, kas nerada nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

 • Pastāvīgi modernizēt un pilnveidot uzņēmuma infrastruktūru, drošības aprīkojumu un procesus;

 • Ieviest energoefektīvus risinājumus, lai sniegtu ieguldījumu ilgtspējīgajā vides aizsardzībā;

 • Pastāvīgi uzturēt un pilnveidot efektīvu un profesionālu kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības vadības sistēmu;

 • Proaktīvi pārvaldīt riskus procesu drošības un vides aizsardzības jomā;

 • Spēt elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū, aktīvi izzinot klientu esošās un iespējamās prasības;

 • Saglabāt nepārtrauktu peļņu nesošu attīstību, lai veicinātu konkurētspēju naftas un naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumu tirgū;

 • Palielināt darbinieku apmierinātību ar darbu, uzticību savam uzņēmumam, iesaistīšanos procesos un attīstīt kopīgu vadību uzņēmumā, sekmējot darbinieku profesionālo izaugsmi un apmācības;

 • Strikti atbilst visām saistošajām likumdošanas prasībām;

 • Būt aktīvam sociālajam partnerim, sniedzot atbalstu vietējas sabiedrības attīstībai;

 • Uzlabot uzņēmējdarbības vidi, sadarbojoties ar ārējām ieinteresētajām pusēm un varas iestādēm;

 • Nodrošināt uzņēmuma darbības caurskatāmību, stingri ievērojot godīgas komercprakses principus.