Ventspils nafta termināls
 
 

Vide

„Ventspils nafta termināls” un „LatRosTrans” ir pionieri Latvijā veiksmīgi sabalansētas ilgtermiņa vides politikas veidošanā.
Arta Bažovska, „VentEko” valdes priekšsēdētāja

VNT strādā ar videi bīstamām vielām – naftas produktiem – un labi apzinās pienākumu samazināt savas darbības ietekmi uz vidi. Ik gadu uzņēmums vides aizsardzības darbiem atvēl aptuveni pusmiljonu eiro.

Vides vadības sistēma

VNT darbojas vides vadības sistēma, kas rūpīgi analizē uzņēmuma darbību un tās potenciālos riskus, kā arī veic pastāvīgu vides monitoringu uzņēmuma teritorijā. Uzņēmumā ir izveidots gruntsūdens novērošanas aku tīkls, ar kura palīdzību tiek iegūti dati par gruntsūdeņu stāvokli termināla teritorijā un gar cauruļvadu trasi līdz pat ostai. Visa informācija tiek analizēta un apkopota uzņēmuma ekoloģisko datu bāzē Par gaisa kvalitātes novērojumiem  VNT regulāri atskaitās pilsētas domei un Valsts vides dienesta Reģionālajai vides pārvaldei.

Vairāki rezervuāri, kā arī vagoncisternu iekraušanas estakāde ir aprīkota ar naftas produktu tvaiku savākšanas sistēmu.

VNT jau vairāk nekā desmit gadu iegulda līdzekļus vides atveseļošanā  – padomju gados radītā piesārņojuma seku likvidācijā. Šajā laikā ir novērsts lielākais vēsturiskais piesārņojums uzņēmuma teritorijā – aptuveni 3000 m3 naftas produktu, kas naftas produktu peldošā slāņa veidā krājušies virs gruntsūdeņiem zem vilcienu cisternu iztukšošanas estakādēm padomju laika bezatbildīgās saimniekošanas laikā.

Būtiskie vides aspekti

VNT apzinās pienākumu samazināt savu ietekmi uz vidi. Ieviešot un uzturot vides pārvaldības sistēmu, VNT ir izstrādājis un ieviesis politiku un mērķus, ievērojot likumdošanas prasības un informāciju par būtiskiem vides aspektiem.

Vides aspekts ir organizācijas darbību, produktu vai pakalpojuma elements, kas var mijiedarboties ar vidi. Par būtisku vides apektu uzskata tādu, kam ir vai var būt nozīmīga ietekme uz vidi. Vides aspektu identifikācija veikta ekspertu grupas ietvaros, izvērtējot gan tos aspektus, kas ir saistīti ar darbību normālos apstakļos, gan pie novirzēm, palaišanas, apturēšanas apstākļos, kā arī potenciālos ārkārtas apstākļos un negadījumos.

Vērtējot VNT būtiskumu, pielietoti kritēriji, lai izvērtētu ietekmes biežumu, ietekmes izplatību, energopatēriņu, dabas resursu izmantošanas efektivitāti, reālās ietekmes uz vidi nozīmīgumu, ietverot tiesību aktu prasību piemērošanu konkrētam aspektam, kā arī, novērtējot esošos preventīvos pasākumus. Balstoties uz minētajiem kritērijiem, šobrīd VNT ir identificējusi savas darbības būtiskos aspektus.

Papildu informāciju iespējams iegūt darba dienās no plkst. 10:00 līdz 16:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 6366 6334.

Kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības politika

VNT kvalitātes, vides, darba drošības un arodveselības politika un no tās izrietošie mērķi vērsti uz atbilstības nodrošināšanu saistošo normatīvo prasībām, kā arī kvalitātes vadības, vides pārvaldības un arodveselības un darba drošības starptautiskajiem standartiem. Uzņēmuma vadības sistēma ir ieguvusi apliecinājumus atbilstībai starptautisko kvalitātes vadības standartu ISO 9001:2008 un vides vadības standartu ISO 14001:2004 prasībām.

Logo 9001_200px.jpg

Kvalitātes vadības standarts ISO 9001 ir saistīts ar darba organizēšanas veidu uzņēmumā un paredz konkrētas prasības, kuru izpilde garantē uzņēmuma sniegto pakalpojumu atbilstību noteiktai kvalitātei.

ISO14001_v1_200px.jpg

Vides vadības standarta ISO 14001 mērķis ir efektīvas vides vadības sistēmas izveide uzņēmumā, nodrošinot sistemātisku un plānveidīgu vides jautājumu risināšanu, apliecinot uzņēmuma izpratni par vides problēmām un apņemšanos tās risināt atbilstoši augstiem vides standartiem.

2012. gada oktobrī uzņēmuma vadības sistēma tika veiksmīgi sertificēta atbilstoši OHSAS 18001:2007 prasībām. Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) 2018. gada 12. martā pieņēma jaunu  ISO 45001:2018 standartu, kas nosaka prasības vadlīniju pielietošanā Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas ieviešanai. ISO45001 aizstāj OHSAS 18001, kurā iepriekš bija noteiktas vadlīnijas darba drošības sistēmas pārvaldībai.

 2020.gadā termināls veica sertifikācijas pārejas auditu no OHSAS 18001 uz ISO45001 standartu un veiksmīgi ieguva ISO45001 standarta prasībām atbilstošu sertifikāciju.

 iso45001_200px.jpg

Vienas no pasaules vadošajām auditorkompānijām „Bureau Veritas Certification” izsniegtie sertifikāti apliecina, ka VNT spēj klientiem garantēt ne vien drošus un efektīvus, bet arī videi drošus  naftas un naftas produktu tranzīta pakalpojumus.